Giới thiệ các trường đại học hàng đầu ở Mỹ

C%C3%A1c tr%C6%B0%E1%BB%9Dng %C4%91%E1%BA%A1i h%E1%BB%8Dc h%C3%A0ng %C4%91%E1%BA%A7u %E1%BB%9F M%E1%BB%B9 300x177 Giới thiệ các trường đại học hàng đầu ở Mỹ

Đễ giúp các sinh viên Việt Nam có ý dịnh học đại học ở Mỹ, tôi xin ghi lại sau đây, tên một số trường và ngành nghề mà tôi nghĩ là các bạn ưa thích để tham khảo.

A. Ngành kỹ thuật (Engineerring):

1. M.I.T. ( Massachusetts Institute of Technology )
2. Stanford University
3. University of California – Berkeley
4. Georgia Institute of Technology
5. University of Illinois – Urbana – Champaign

B. Ngành Y Khoa (Medecine):

1. Harvard University
2. University of Pennsylvania
3. Johns Hopkins University
4. University of California – San Francisco
4. Wahsington University in Saint Louis
5. Duke University

C. Ngành Luật (Law):

1. Yale University
2. Harvard University
3. Stanford University
4. Columbia University
5. University of Chicago

D. Ngành Kinh Doanh (Business):

1. Harvard University
2. Standord University
3. M.I.T
4. Norwestern University
5. University of Chicago

E. Ngành Giáo Dục (Education):

1. Vanderbilt (TN)
2. Teachers College, Columbia University
3. Harvard University
4. Stanford University
5. University of Oregon

F. Ngành Khoa học (Sciences):

1. Stanford University
2. Harvard University
3. M.I.T
4. University of California – Berkeley
5. California Institute of Technology

G. Ngành Toán (Mathematics):

1. M.I.T
2. Harvard University
3. Princeton University
4. Stanford University
5. University of California – Berkeley

H. Ngành Tin Học (Computer Science):

1. Carnegie Mellon University (PA)
2. M.I.T
3. Stanford University
4. University of California – Berkeley
5. Cornell University
6. University of Illinois – Urbana – Champaign

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>